Online objednávka k podání přihlášky ochranné známky

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA NA VYPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis do rejstříku ochranných známek včetně provedení úvodní rešerše a monitoringu přihlášky A ŽÁDOST O PŘEVZETÍ ZASTOUPENÍ.

Vyplňte prosím následující:

 

POVINNÉ ÚDAJE


 

Přihlašovatel (é) - budoucí majitel (é):
Příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její název a sídlo. Přihlašovatel(é) se stává(jí) po zápisu do rejstříku majitelem ochranné známky

vyplňte jméno a příjmení (nebo úplný název společnosti). V případě více přihlašovatelů oddělujte jednotlivé subjekty středníkem. Pokud se má jednat o kolektivní ochrannou známku, zaškrtněte políčko níže.

 


 

Přiložte podepsanou a naskenovanou smlouvu o sdružení podnikatelů v případě, že požadujete podat kolektivní ochrannou známku.
(povolené jsou formáty PNG, JPG, GIF, PDF, RAR, ZIP); maximální velikost souboru činí 4800kb
 

 


 

Vyberte druh ochranné známky, pro který požadujete ochranu. V případě neobvyklých druhů ochranné známky (holografická ochranná známka, barva jako ochranná známka), kontaktujte prosím přímo zástupce.
Pozn.: Pokud zaškrtnete více položek (např. slovní ochranná známka a kombinovaná známka), je tím rozuměno, že požadujete podat více příhlášek ochranné známky. Pro každou přihlášku ochranné známky se vede samostatné řízení, které je zvlášť zpoplatněno.

Vyplňte v případě, že jste zvolili první možnost (slovní ochranná známka).

Přiložte soubor v případě, že požadujete podat kombinovanou ochrannou známku
(povolené jsou formáty PNG, JPG, GIF,); maximální velikost souboru činí 800kb
 

Přiložte soubor v případě, že požadujete podat obrazovou ochrannou známku
(povolené jsou formáty PNG, JPG, GIF,); maximální velikost souboru činí 800kb

Přiložte soubor v případě, že požadujete podat prostorovou ochrannou známku
(povolené jsou formáty PNG, JPG, GIF);
(případně lze přiložit více vyobrazení komprimovaných do jednoho souboru ve formátu ZIP nebo RAR)
maximální velikost souboru činí 800kb

 


 

Vyberte teritorium, pro které požadujete ochranu. V případě žádosti o podání přihlášky do zahraničí budete kontaktování zástupcem k upřesnění dalších údajů.
V případě výběru více možností je tímto rozuměno, že požadujete podat více přihlášek ochranných známek. Každé podání přihlášky je zpoplatněna zvlášť a vede se samostatné řízení. Pokud si nejste jisti, kontaktujte předem zástupce. Náklady na podání přihlášky jsou popsány v rubrice zde, konkrétní náklady Vám rádi sdělíme na informační lince.

 


 

Orientační seznam výrobků a služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána a pro které ji hodláte používat. Položky v tomto seznamu nemusí být v souladu s předmětem podnikání. Formální podobu seznamu vyhotoví zástupce.
pozn.: jednotlivé položky oddělujte prosím středníkem
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


 

Korespondenční adresa, je-li odlišná od adresy přihlašovatele:

 


 

V případě urgentní objednávky bude přihláška přednostně zpracována do jednoho pracovního dne.

 


 

 


 

Instrukce pro vyplnění formuláře:

Přihláška musí obsahovat povinné údaje, jak jsou uvedeny ve formuláři. Nemá-li přihlašovatel požadavek na zvláštní grafickou úpravu, vyplní jen znění slovní ochranné známky. V opačném případě prosíme o přiložení vyobrazení přihlašovaného označení, které je schopné jasně reprodukovat "označení" ve všech podrobnostech, a vyplnit případná upřesnění, např. zda má být ochranná známka zapsána v barevném nebo černobílém provedení.

V případě ochranné známky prostorové (trojrozměrné) prosíme o přiložení vyobrazení spolu s dalšími vyobrazeními umožňující jasné rozlišení podrobností jeho prostorového ztvárnění (axonometrický pohled nebo nárys, půdorys, bokorys) nebo jeho slovní popis.

Přihlašovatelem je ten, kdo podává prostřednictvím zástupce přihlášku ochranné známky a v případě zápisu ochranné známky do rejstříku se stává jejím majitelem. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úředním názvem s nímž byly zřízeny (obchodní firma). Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti ze starší ochranné známky stejného znění zapsané po stejné výrobky a služby, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí to být uvedeno již v přihlášce - vyplňte prosím v kolonce "Poznámky".

V případě ochranné známky kolektivní (více přihlašovatelů) prosíme o přiložení tří vyobrazení spolu se smlouvou o sdružení podnikatelů, kde zároveň bude uvedeno, které osoby jsou oprávněné jednat jménem sdružení podnikatelů ve věci kolektivní ochranné známky.

Vyplněná a podepsaná plná moc zástupce v originálu musí být předložena před podáním přihlášky ochranné známky. Přihlašovatel nebo objednavatel může také pověřit zástupce generální plnou mocí, která je uložena na Úřadě a slouží pro řízení v dalších případech.

Zástupce Vás bude před podáním přihlášky ochranné známky kontaktovat, pokud se vyskytnou jakékoliv nesrovnalosti v údajích, nebo pokud je zjevné, že přihláška nevyhovuje zákonným podmínkám pro zápis do příslušného rejstříku. Součástí přípravy k podání přihlášky je též jednoduchá rešerše na kolizi se staršími právy. Pokud budou tyto skutečnosti zjištěny, budete informováni a zástupce Vám navrhne alternativní strategii k ochraně Vašich práv.

 


 

Přiložte podepsanou a naskenovanou plnou moc dle požadovaného územního rozsahu ochrany. V případě více plných mocí (např. pokud je požadováno podání národní i mezinárodní ochranné známky) je prosím komprimujte do jednoho souboru ve formátu RAR nebo ZIP.
(povolené jsou formáty PNG, JPG, GIF, PDF, RAR, ZIP); maximální velikost souboru činí 4800kb
 
POZN: pro zahájení řízení musí mít zástupce k dispozici originál plné moci. Doporučujeme využít služeb pošty nebo kurýra. Po přechozím objednání v případě dalších konzultací nás též můžete navštívit osobně na adrese kanceláře, Vinohradská 17, Praha 2.

 

CAPTCHA
Tato otázka je ochrannou proti spamu. Opište prosím následující kód.
Image CAPTCHA
Opište znaky z obrázku.